Възраждащи се местообитания

Яребиците снасят по 10-20 яйца. При добри запаси от естествена храна, вкл.растителни семена през цялата година и насекоми, малките бързо нарастват и популациите им скоростно растат. Като вид, обаче, който може да бъде с голяма численост, гнездещ на земята и със закръглено, обло тяло, те са примамливи и като храна за много хищници. Оцеляват най-добре в райони с надеждно прикритие от бозайници, а когато снасят и гнездят многобройните си яйца - при малко дървета като кацалки за грабливи птици и врани (вижте в менюто линка за Хищничество). Когато след прибиране на реколтата на полето остават малко семена, от значение ca друга подходяща растителна (или изкуствена храна). Твърде желателно е голямото разнообразие от диви растения, които да осигуряват семена през годината и да поддържат насекомите, храна за пиленцата на яребиците и други видове полеви птици.

Отразявайки жизнената им история, изискванията на яребицата към местообитанието е различно през сезоните на годината. Хранителните изисквания, укриването от хищници и защитата от времето се различава при гтнезденето, отрастването наа люпилото и след прибирането на лятната реколта. На всеки етап е необходимо подходящо местообитание. Загубата и западането на местообитанията варират от страна към страна и от район към район. Мащабността при възстановяване многообразието от диви растения също е различна за стопанисваната частна и обществена земя, градините край полетата, паркове и др., както и за полевите граници/межди.

Гнездене и отрастваане на люпилото

Профилът на полева граница с местообитание за гнезда на яребици (© GWCT)
Профилът на полева граница с местообитание за гнезда на яребици (© GWCT)

Яребиците са в гнездата си 5-6 седмици, догато снасят и мътят яйцата. Гнездото е укритие, предпазващо откриването им от бозайници и хищни птици (които могат да убият женската) и от врани (те ядат яйцата),също е и добър дренаж по време на дъжд. Диаграмата показва висок насип с жив плет между полетата. Когато няма растителни полеви граници, растителни ивици в полетата помагат за поддържане на насекомите, хранещи се с вредителите по реколтата, и предлагат места за гнездене.

За потомствата на яребицата местообитанията, близо до тези за гнездене, трябва да предлагат укрития от хищншци, както и храна. Високите полеви култури са добра защита от хищни птици. Яребиците, обаче, освен целогодишната си храна от семена, се нуждаят и от насекоми, най-вече дребни насекоми по растенията и личинки, за отрастване на пиленцата. Подходящи насекоми се развиват върху редица растения всред земеделските култури и полевите граници, при условие, че през лятото природоопазваща ивица от 6-24 м остава извън обсега на хербициди и инсектициди. Фунгициди могат да се ползват, както и избрани хербициди, за да се отстранят най-упоритите плевели през есента. Когато няма друга алтернатива и през лятото се налага да ползваме биоцид, не трябва да пръскаме във външните 12 м на полето.

Прочвания показват, че в орна земя 3-7% подходящи растения са достатъчни за размножаването на яребицата. Понеже хищниците лесно откриват линейни обекти, икономичен вариант за тесните полеви граници е да се засадят широки ивици цветя за производство на биогаз. За да се поддържат късните люпила на яребицата, те не трябва да бъдат окосявани преди средата на август. Цветните ивици и насипи с бръмбари не трябва да се косят напълно всяка година, за да се поощри покриването им и заселването от двугодишни растения. За да се предотврати хищничеството в тези ивици и насипи, не осигурявайте връзка с полевите граници.

След прибиране на реколтата

Яребици излитат от стърнищата през зимата  (© M Williams)
Яребици излитат от стърнищата през зимата (© M Williams)

При модерното земеделие има достатъчно хранителни запаси през зимата. Полетата са голи, важни са прикритията от хищници. Полезно е след прибиране на реколтата стърнищата да се оставят възможно най-дълго. Те могат да бъдат подобрени чрез засяване на растения, които обогатяват почвата с азот, храна за яребиците (растителна и насекоми) и като прикритие за зимата.Растителни ивици от киноа (или просо) осигуряват и храна, и прикритие, даже след леки снеговалежи - идеално за обитания, възможно най-отдалечени от гори. В необработвани райони са препоръчителни видове, богати на семена, като хеноподий (Chenopodium). Могат да се ползват хранилки, добре защитени от бозайници, които крадат семената и с други препятствия срещу атаки от грабливи птици. Посетете националните сайтове с линкове по-долу за проектиране на подходящи хранилки и информация за местообитанията във Вашата страна.

Как местообитанията на яребицата влияят върху други видове

Доброто за яребиците местообитание въздейства и на други видове. Избягване употребата на хербициди и инсектициди благоприятства растенията, които радват хората и насекомите (храна за много други животни, както и ресурси за опрашване). Красотата на пеперудите и земните пчели, насекомите и семената на дивите растения, храна на яребиците, поддържат и други птици, станали редки за стопанисваната земя. Насипите за яребици и цветните ивици са местообитание за насекоми, които се хранят с вредители по реколтата в полето. Насипите могат да са с живи плетове, пазещи земеделските земи от зимните ветрове, като укрития за други птици и тяхна храна през зимата. Живите плетове не трябва да са високи или по полевата граница да има повече от 10 дървета, като кацилки за грабливи птици и врани. Други редки видове могат да имат полза от управление, което намалява хищниците на яребиците.

В Интернет

Вашият национален сайт описва възможностите за управление на местообитанията на яребицата и други видове във Вашата страна.