Документиран успех

Опаазването на природата на местно ниво изисква познания на видовете, които ще се опазват и придържане към адаптивното управление ("обучение чрез действия"). За да се учим чрез действия, трябва да документираме сегашната ситуация, наличността от живи организми и как реагират на промените. Това е вярно както за местообитанията, така и за възстановяването на видове като яребицата. Следователно, прееди да започнем проект за опазване на даден вид, необходимо е да разберем сегашната ситуация: каква е числеността на ресурса, който ще възстановяваме, увеличава ли се или намалява, доколко в момента се посрещат нуждите на вида.

Регистриране на местообитанията

Картиране на хълмисто местообитание на Google Earth
Картиране на хълмисто местообитание на Google Earth

Яребиците са водеща тема, защото те се нуждаят от добро местообитание, така че дали яребиците или само местообитанията трябва да бъдат възстановени, първата стъпка е да се картират сегашните им местообитания. Първият линк на тази страница е за сваляне на картиращия инструмент, наличен на езиците на този проект. Трябва да представите и картово изображение на Вашия проучвателен район. Вторият линк е към инструкции за изображение, което може да направи базова карта на местообитанията във Вашия район. Страницата "Възстановяващи се местообитания" (вижте менюто) Ви дава линковете за стопанисване на това местообитание. На по-късен етап можете да картирате получените промени в местообитанието, следователно, мониторинг на успеваемостта на Вашата схема за управление и начало на процеса за адаптивно стопанисване.

Изследване

Пребройте тази яребица! © V Šegrt)
Пребройте тази яребица! © V Šegrt)

Процесът на създаване начални параметри и последващиият мониторинг са важни при възстановяване на яребицата и други видове. Принципно, и за животни, и за растения, необходима е документация.

Числеността на индивидите, които се размножават в стопанисвания район;

Ежегоден успех на размножението им

Тези записи разкриват измененията в популацията и показват дали възпроизводството е достатъчно, за да поддържа популацията или дори поддържа известна събираемост/отлов. Когато организмите, които тепърва ще се размножават могат да бъдат разграничени от размножилите се (напр.,чрез естествена маркировка или поставяне на изкуствени маркери), можем да регистрираме стойностите на попълнението и оцеляемостта между периодите на годината (напр., есен и пролет и едно лято и следващото лято). Това може да Ви каже повече защо една популация се променя.

Използват се различни методи за изследване на яребиците, свързаани с различия в структурата на фермите, стопанисването на земята, мониторинга на местообитанията и кой извършва мониторинга /напр., учени, ловци, стопаните на земята/. Тези методи са описани в националните сайтове и за всеки по-долу има линк.

В Интернет

Това просто картиране се извършва на компютри с Windows. Лесно е да се ползва на 10 езика.

Трябва да дадете картово изображение на района, който проучвате или с координационна мрежа, или като аероснимка, или дигитален картов скриншот, показващ сайтове към всеки ъгъл, за който можете да определите координатите.

Описани са редица широко прилагани методи за проучване популациите на яребицата.

Когато местообитанията на яребицата са на орна земя (зърнени култури и рапица, напр)

Когато полетата са малки, а посевите разнообразни, точковите преброявания могат да се извършат през пролетта, понякога с плейбек на птичи гласове.

Редици хора, напр., членове на ловни синдикати, могат за пресекат полетата пешком и да предизвикат излиитане на птиците.

В райони с обилна растителност или заблатени местообитания или обработваема земя, където високите селскостопански култури затрудняват ползването ва транспортни средства, яребиците могат да бъдат преброени с кучета пешком.