Възстановяване

Животинските и растителни популации се състоят от организми, които се размножават и умират. Здравите популации имат достатъчно попълнение от размножаващи се индивиди, след смърт и разпръскване на малките, за да заместят тези, които умират. Ако могат да се размножават бързо, като растения и животни, които всяка година произвеждат много семена и яйца, при добри условия за хранене през цялата година популациите могат скоростно да нарастват. Могат да поддържат и добра събираемост, за хора или други хищници, или при лошо време - загуба на малки пиленца.

Земята, обаче, която хората стопанисват за прехрана или развлечение, може по някое време да стане непригодна за култивиране или за хищниците - прекалено добра за лов. Участъци земя, все още пригодни, могат да дадат твърде малък брой индивиди, които да реколонизират други участъци, временно пострадали от неустойчиви загуби поради хищници, време или опрашване. Липсата на връзка между участъците може да спре реколонизацията. Популациите могат да загинат на големи райони, които се нуждаят от възстановяване с намесата на човека.

Внасянето на растения или животни, като допълнение към намаляващия природен запас или в райони, които те преди са обитавали /реинтродукции/, се превърна в популярен консервационен метод за възстановяване намаляващата численост на популациите или на изчезващи местни видове. Това работи добре за видове, които бързо се възпроизвеждат, когато земята се стопанисва заради тях. Възстановяването на популациите, обаче, се нуждае от внимателно планиране, за да се намалят рисковете от загуба на време и минимално се уврежда природата.

Минимален риск

Яребиците живеят добре в райони с полеви насаждения, растителни укрития и диви цветя, които поддържат насекомитее за храна на пиленцаата. Кацалките за хищни птици не са така полезни  (© V Šegrt)
Яребиците живеят добре в райони с полеви насаждения, растителни укрития и диви цветя, които поддържат насекомитее за храна на пиленцаата. Кацалките за хищни птици не са така полезни (© V Šegrt)

Време, пари и добри намерения могат да бъдат пропиляни в опити да се възстанови вид в район, който повече не може да покрие първоначалните му потребности. Растенията и животните се нуждаят от подкрепа, вкл. хранителни вещества, сигурност относно времето (субстраат, подслон) и безопасност от други организми (болести или хищници). Тези условия за подкрепа могат да си взаимодействат. Растенията могат да изискват почва като подходящ субстрат и хранителни вещества, а хранителните вещества могат изкуствено да бъдат доставени, за да се осигури растежът. Животните могат да се нуждаят от местообитание с растения за храна и укритие от хищници, като особено в ранните стадии на възстановяването може да е необходим контрол над хищниците. Можете ли да поддържате усилията за необходимия контрол/стопанисване?

Яребиците трябва да са здрави и генетично пригодни (© Markus Jenny)
Яребиците трябва да са здрави и генетично пригодни (© Markus Jenny)
 
 
 

Новото заселване или реинтродукциите могат да нанесат вреда, когато се използват организми с неподходящи генетична характеристика или преносители на болести. Това носи опасност от увреждане на растенията и животните в района. Когато са се променили условията след изчезването на вида, може бързо реинтродуцираният вид да се превърне във вредител. Трябва да се обърне внимание взетите за възстановителния проект организми да не са в ущърб на донорния запас. Когато се доставя запас за реинтродукция чрез контролирано възпроизводство за увеличаване на числеността, трябва да е сигурно, че възстановяването несъзнателно не внася болести или не намалява генетичното разнообразие.

Ръководни принципи на IUCN

В опит да наложи известен ред в това, което може да причини хаос, през 1995 г. IUCN изработи Ръководни Принципи за реинтродукции и други консервационни транслокации, с изменения през 2013 г. Тъй като тези ръководни принципи са твърде усложнени и не са на всички езици,беше изработено опростено дърво заа решения. Това цели най-вече да подпомогне общностите да възстановяват растенията и животните, като ги преместват на сравнително кратки разстояния..

Време е да прочетете страницата за съживяващите се местообитания. тогава ще бъдете готови да посетите другите линкове, изброени по-долу.

В Интернет

Тази страница е важна, ако желаете да възстановявате популациите на сивата яребица или желаете да видите колко местообитания за диви цветя и насекоми (особено бръмбари и пеперуди) можете да възстановите във Вашата градина, стопанство или общност.

Когато сте прочели и страницата за Възстановяващите се местообитания, ще се почвствате комфортно, че възстановяването на което и да е местообитание, от което имате нужда, може да постигнете чрез местна транслокация за опазване. Моля,посетете двата линка по-долу.

Сериозна работа е успешното възстановяване на който и да е вид чрез пренасянето му в природата. Всяка програма за реинтродукция, попълнение и пускане в природата трябва да се ръководи от този документ, заедно с:

Усилията за възстановяване популациите на яребицата са трудоемки, продължителни и скъпи, с много малка гаранция за успех, ако не се следват изцяло всички препоръки.