Revitalizace prostředí

Koroptve snášejí do hnízda 10-20 vajec. S dobrým zdrojem přirozené potravy, který zahrnuje dostatek rostlinných semen po celý rok a hmyzu v období, kdy kuřata rychle rostou, jejich populace se může velmi rychle zvětšovat. Nicméně, protože se jedná o druh který může být početný, hnízdí na zemi a jeho tělo se dá nejlépe popsat jako kypré a zakulacené, jsou také atraktivní jako potrava pro mnoho predátorů. Proto přežívají nejlépe v územích s dobrým přízemním krytem, který je chrání před savci zatímco snášejí a zahřívají svá početná vajíčka, s malým počtem stromů, které slouží jako čihadlo pro káně, jestřáby a krkavcovité ptáky (viz Menu, odkaz na Predátory). Tam, kde po sklizni zůstává na polích málo obilních zrn, stávají se důležitými jiné vhodné potravní zdroje (nebo umělé přikrmování). Vyšší počet druhů planých rostlin je velmi vítán, protože poskytuje semena během celého roku a podporuje početnost hmyzu, kterým se živí koroptví kuřata i ostatní ptáci zemědělské krajiny.

Požadavky koroptví na prostředí jsou během roku různé a odrážejí jejich životní cyklus. Zjednodušeně, potřeba potravy, úkrytu před predátory a ochrana před vlivem špatného počasí je různá v průběhu hnízdění, výchovy mláďat a po letní sklizni plodin. Vyhovující prostředí je potřebné v každé době. Ztráta a degradace prostředí v jednotlivých obdobích se liší kraj od kraje, země od země. Možnosti pro výběr správných druhů rostlin jsou také rozdílné v závislosti na tom, zda se jedná o půdu soukromou nebo veřejnou, užívanou pro zemědělskou výrobu, zahradnictví, parky nebo jiný účel, anebo se jedná o okraje cest.

Prostředí pro hnízdění a výchovu potomstva

Profil polní meze s prostředím pro koroptví hnízda (© GWCT)
Profil polní meze s prostředím pro koroptví hnízda (© GWCT)

Koroptve tráví na hnízdě 5-6 týdnů, kdy snášejí a zahřívají své velké snůšky. To zvyšuje mimořádnou úlohu krytu, který chrání hnízda před savci a dravými ptáky, (kteří mohou ulovit slepičku) a před havranovitými ptáky, (kteří se živí vejci). Důležitá je i dobrá drenáž místa pro případ deště. Obrázek ukazuje zvýšenou mez s živým plotem mezi poli. Vysoká tráva rostoucí v drnech a hustá vegetace poskytují hnízdům úkryt. Pokud chybí hranice pozemků zarostlé vegetací, jejich úlohu mohou plnit "broučí banky", pruhy vysokých trávníků v polích, ve kterých se drží hmyz živící se polními škůdci a zároveň umožňují hnízdění ptáků.

Koroptví rodinky potřebují, aby prostředí, které je blízko jejich hnízda poskytovalo nejen úkryt před predátory, ale také potravu. Vysoké plodiny na polích poskytují dobrou ochranu proti dravcům. Nicméně kromě celoročního přístupu k semenům rostlin, která tvoří základ jejich diety, koroptve potřebují také hmyz, zvláště housenky a larvy bylinných vosiček pro rostoucí kuřata. Vhodný hmyz žije na různých druzích rostlin, které rostou při okrajích polí. Proto je dobré udržovat okraje polí v pruhu 6-24m v létě bez insekticidů. Fungicidy a selektivní herbicidy proti nejhorším plevelům je možné používat na podzim. Jestliže se nelze vyhnout použití biocidů v létě, postřikovač by měl končit 12m od vnější hranice pole.

Studie ukázaly, že 3-7% vhodného vegetačního krytu na orné půdě může k chovu koroptví stačit. Protože lineární útvary jsou příliš snadno kontrolovatelné predátory, ekonomickou alternativou k úzkým polním mezím mohou být širší vegetační pruhy pěstované pro produkci rostlin na výrobu bioplynu. Aby se ochránilo pozdní hnízdění koroptví, tyto i další vegetační útvary by neměly být koseny před polovinou srpna. Vegetační pruhy a "broučí banky" je nejlepší nekosit každoročně, tím se stabilizuje rostlinný kryt a podpoří se růst dvouletých rostlin. Abychom omezili predaci na těchto pruzích, přesvědčte se, že nejsou napojeny na okraje polí.

Po sklizni obilovin

Koroptve vzlétající v zimě ze strniště (© M Williams)
Koroptve vzlétající v zimě ze strniště (© M Williams)

V moderní zemědělské krajině je velmi důležité zajistit zdroje potravy v zimě. Pole jsou holá, takže je důležitý také úkryt před predátory. Je užitečné ponechat na polích strniště po sklizni tak dlouho , jak je to možné. Strniště může být vylepšeno podsetím rostlinami, které obohacují půdu dusíkem, poskytují koroptvím potravu (rostlinnou i živočišnou) a kryt v zimě. Vysázení pruhů quinoa (nebo prosa) a kapusty poskytne koroptvím potravu a úkryt i při mírném zapadání sněhem, ideálně co nejdále od lesa. Na neobdělávaných místech mohou být podporovány druhy rodu Chenopodium (merlík), produkující množství výživných semen. Mohou se také zřizovat zásypy, dobře chráněné proti savcům živícím se semeny a vybavené zábranami, které odrazují od útoku dravce. Navštivte národní stránky uvedené dole a shlédněte návrhy zásypů a více o prostředí ve vaší zemi.

Jaký vliv má stanoviště koroptví na ostatní druhy?

Prostředí které vyhovuje koroptvím je vhodné i pro jiné druhy. Snaha omezit co nejvíce použití herbicidů a insekticidů vyhovuje rostlinám, které působí radost lidem i hmyzu (sloužícímu jako potrava pro jiné živočichy a obstarávajícího opylování rostlin). Stejně jako krásní motýli a čmeláci, ostatní hmyz a semena planých rostlin kterými se živí koroptve, umožňují život dalším ptákům, kteří se v zemědělské krajině stávají vzácnými. Meze pro koroptve a pruhy květin v polích jsou životním prostředím pro dravý hmyz, který se živí polními škůdci. Na mezích mohou také růst živé ploty, které chrání zemědělskou půdu před větrem, skrývají hnízda jiných ptáků a poskytují jim potravu v zimě. Avšak živé ploty by neměly být příliš vysoké anebo by v nich nemělo být více než 10 stromů na 1 km délky, protože mohou sloužit jako rozhledny pro dravce a havranovité ptáky. I ostatní vzácní ptáci mají prospěch z omezování predátorů koroptví.

Na webu

Vaše národní stránka popisuje možnosti pro úpravu prostředí pro koroptev polní a další druhy ve vaší zemi.