Obnova

Populace živočichů a rostlin se skládají z jedinců, kteří se rozmnožují a umírají. Ve zdravé populaci zůstává, i po rozptýlení a částečném úhynu mláďat, dost jedinců, kteří nahradí uhynulé hnízdiče. Pokud se dokážou rozmnožovat rychle, jako zvířata a rostliny produkující každoročně mnoho semen nebo potomků, populace může vzrůst rychle, jsou-li celoročně dobře přístupné zdroje potravy. Může také přetrvat určité odstranění lovem , nebo jinými predátory, anebo nahradit ztráty mláďat v důsledku špatného počasí.

Avšak zemědělská půda, kterou lidé obdělávají kvůli získání potravin i z jiných důvodů, nemusí po určitou část roku poskytovat žádnou obživu anebo může být příznivá pro predátory.Části půdy, které zůstávají vhodné, nemusí stačit k rekolonizaci ostatních částí, které utrpěly neudržitelné ztráty predátory, počasím nebo znečištěním. Nedostatečné propojení fragmentů může zastavit rozšiřování. Populace může vyhynout na tak velkém území, že bude potřeba lidské pomoci k její rekonstrukci.

Vysazování rostlin a živočichů, kteří v přírodě ubývají, nebo jejich reintrodukce do míst, kde se dříve vyskytovali, se stává stále populárnější ochranářskou metodou k ochraně ubývajících nebo místně už vyhubených druhů. Tato metoda je velmi vhodná pro druhy, které se rychle rozmnožují, pokud je prostředí pro ně upraveno. Obnova populace však vyžaduje pečlivé naplánování, aby se minimalizoval risk přinejmenším ze ztráty času, a vyloučily se škody na životním prostředí.

Minimalizace rizik

Koroptvím se daří dobře v území s plodinami, krytem a  rostlinami, které poskytují hmyzí potravu kuřátkům. Berličky pro dravce nejsou vhodné. (©V Šegrt)
Koroptvím se daří dobře v území s plodinami, krytem a rostlinami, které poskytují hmyzí potravu kuřátkům. Berličky pro dravce nejsou vhodné. (©V Šegrt)

Čas, peníze a dobré úmysly mohou být ztraceny při pokusech obnovit populaci druhu v území, kde již nejsou pro něj vhodné životní podmínky. Rostliny a živočichové potřebují tři základní podmínky k životu: potravu, ochranu před výkyvy počasí (substrát, úkryt) a bezpečnost před jinými organismy (chorobami nebo predátory). Tyto podmínky se mohou doplňovat. Tak rostliny vyžadují půdu jako substrát, spolu s potřebnými živinami, ačkoliv živiny mohou být dodány uměle, přinejmenším v počátku. Zvířata obvykle vyžadují prostředí nabízející rostlinnou potravu a úkryt před predátory, avšak zásah proti predátorům může být vyžadován zvláště v počátečních stadiích projektu. Vydržíte úsilí, které bude potřeba pro nezbytný management?

Chov musí být zdravý a geneticky vhodný (© Markus Jenny)
Chov musí být zdravý a geneticky vhodný (© Markus Jenny)
 
 
 

Neúspěch při znovuzavádění nebo reintrodukci může nastat pokud mají vysazovaní jedinci nevhodný genetický původ anebo jsou nositeli nějaké choroby; v takovém případě vzniká riziko poškození již přítomných rostlin a živočichů. Jestliže se od doby, kdy druh vymizel, podmínky změnily, reintrodukovaný druh se může velmi rychle stát škůdcem. Je třeba se také ujistit, že populace, ze které jsme získali jedince pro naši reintrodukci, nebyla odběrem poškozena. Jestliže jedinci použití pro reintrodukci jsou výsledkem řízeného chovu s cílem zvýšit početnost druhu, měli bychom se ujistit, že introdukce nechtěně nepřinese chorobu nebo nesníží genetickou diversitu.

Směrnice IUCN

Při pokusu zavést určitý pořádek do činnosti, která se může změnit v chaotické konání, Mezinárodní Unie pro Ochranu Přírody (IUCN) vydala v r. 1995 příručku "Směrnice pro reintrodukci a další ochranářské přemisťování", která byla v r. 2013 revidována. Protože tato směrnice je poměrně složitá a není ani k dispozici ve všech jazycích, byl vytvořen zjednodušený diagram. Ten slouží především společnostem, které přemisťují rostliny a živočichy na relativně krátké vzdálenosti.

Nyní je správný okamžik přečíst si něco o revitalizaci prostředí. Pak budete připraveni navštívit další odkazy, přichystané pro vás níže.

Na webu

Tato stránka je důležitá pokud si přejete pokračovat k obnově populací Koroptve polní, nebo jestli se zajímáte o to, jak dalece můžete upravovat prostředí pro plané rostliny a hmyz (možná zvláště včely a motýly), které chcete dostat do vaší zahrady, na pole, nebo do celé obce.

Pokud jste si už přečetli stránku o revitalizaci prostředí a domníváte se, že nějaká obnova prostředí, kterou potřebujete, může být dosažena prostřednictvím Místní ochranářské translokace, může se vám také líbit shlédnutí dvou odkazů dole.

Úspěšná reintrodukce jakéhokoliv druhu vypouštěním do volnosti je závažný čin. Jakákoliv reintrodukce, posilování populace anebo vypouštění koroptve polní musí být prováděna v souladu s tímto dokumentem, společně s:

Úsilí o obnovení populace koroptve polní je pracovně náročná, dlouhodobá a drahá záležitost s velmi malou zárukou úspěchu, pokud všechny zásady nejsou přesně dodržovány.