Rekonstrukce a obohacování přírody

Cíl

Rádi bychom vás naším projektem přivedli k tomu, že je třeba přírodu obnovovat a chceme vám poradit jak na to. Abychom dosáhli takového cíle, chceme pracovat s úřady, které si přejí přírodu zlepšovat a nikoliv jen ji ponechávat svému osudu. Chceme pomáhat těm, kteří přírodu chrání a zároveň ji chtějí využívat. Budeme podporovat úsilí dobrovolníků a těch, kteří žijí v úzkém kontaktu s přírodou, k užitečnému využívání přirodních zdrojů. Naše úsilí má základ v ustanovení Bernské Úmluvy, podporující růst přírodních hodnot. Dáváme přednost tolika způsobům využití přírody, kolik jich příroda snese.

Náš přístup

Okraje cest mohou být bohaté na plané rostliny a hmyz.
Okraje cest mohou být bohaté na plané rostliny a hmyz.

Ztráta přírody na nás postupně doléhá čím dál více. S vládními dotacemi na podporu výroby potravin byly odstraňovány meze a živé ploty a vytvářena větší pole pro efektivnější mechanizaci. Neobdělávaná půda kolem hospodářských staveb byla obestavěna kancelářemi. Biocidy odstranily plané rostliny a hmyz ze zemědělské půdy, okraje silnic a příkopy jsou chemicky asanovány nebo vyžínány, aby byla lepší viditelnost pro rostoucí dopravu.

Snažíme se vést k nastartování projektů, které by obnovily populace planěrostoucích rostlin a živočichů na nich závislých. Mnozí z těchto živočichů jsou oblíbeným objektem pozorování a fotografování, nebo jsou užiteční výrobou medu nebo zbavují úrody škůdců. Náš vlajkový druh je koroptev polní, protože je nejen oblíbeným objektem pozorování, ale lze ji také dobře sledovat a dokonce lovit pro jídlo, pokud je dost početná. Víme také velmi mnoho o její biologii, o tom, jak je ovlivňována moderním zemědělstvím a jak zvrátit úbytek její početnosti.

Koroptev polní byla kdysi hojná, ale zmizela z větší části Evropy v důsledku změn v zemědělské výrobě. Výkonné moderní harvestory neponechávají žádné obilní zrno na strništích jako zimní potravu. Obrovské lány polí opakovaně postřikované herbicidy ztratily své plané rostliny, které jsou dalším zdrojem semen pro zimu a jsou nezbytné pro rozvoj hmyzu, kterým se živí koroptví kuřátka v létě. Zvyšující se používání insekticidů dále redukuje početnost hmyzu. Další změny v zemědělském hospodaření také zvýšily počet predátorů, lovících na malém území, které zůstalo vhodné pro hnízdění koroptví.

Třeba okraje polí a meze mohou být upraveny tak, aby se zde dařilo planým rostlinám a hmyzím predátorům, kteří se živí škůdci polních plodin; stejně tak těžko přístupná místa uvnitř velkých lánů a nebo v rozích pozemků, kam velká mechanizace ztěží zajede. Tím se ušetří na pesticidech, používaných na ochranu plodin. Parky, zahrady a příkopy u cest mohou sloužit jako zásobárna těchto rostlin i hmyzu. Takže se vás ptáme: dokážete upravovat neobhospodařovanou půdu ve vašem okolí tak, abyste přivedli zpět květiny, motýly, včely a dokonce i koroptve?

Snaha jedněch pro všechny

Sokolnické kluby jsou rozšířené po celém světě. Sokolníci mají koroptev polní v oblibě už celá staletí a jako první začali s obnovou různých populací, u dravců již před nějakými padesáti lety. Spolupracujeme s Game and Wildlife Conservation Trust a s majiteli pozemků po celé Evropě a také se stovkami dalších ochranářských organizací representovanými Mezinárodní Unií pro Ochranu Přírody (IUCN). Vedeme tyto stránky pro místní spolky a uživatele půdy. Vy jste ti praví lidé, kteří mají pečovat o přírodu, kterou potřebují, protože v ní žijí. Proto by měly být tyto stránky ve vašem jazyce, přístupné vaší komunitě a navázané na stránky ve vaší zemi. Pokud byste chtěli založit skupinu a začít s obnovou přírody na vašem území, použijte spojení dole abychom byli v kontaktu.

Na webu

Když kliknete na logo dole dozvíte se více o organizacích, které podporují Perdixnet.

Použijte stránku "Kontaktujte nás" a dejte nám vědět, zda máte zájem o pomoc při překladech anebo zakládání zájmových společenských skupin.

Pochopte naše zaujetí ustanoveními Bernské úmluvy, rozpracované členy European Sustainable Use Group.