Dokumentace úspěchu

Chránit přírodu na lokální úrovni vyžaduje znalosti o druzích, které mají být chráněny a přístup k adaptivnímu managementu (což je "učení za pochodu"). Aby bylo možné se učit za pochodu, člověk potřebuje zaznamenávat, jak vypadá současný stav a jak reaguje na prováděné změny. To platí pro obnovu prostředí stejně jako pro reintrodukci druhů jako je koroptev polní. Proto dříve než kdokoliv začne s projektem na ochranu nějakého druhu, musí porozumět současnému stavu: jaká je početnost druhu, který má být posílen, zda vzrůstá nebo klesá a jak dalece jsou momentálně uspokojovány jeho potřeby.

Mapování biotopů

Mapování náhorního biotopu pomocí Google Earth
Mapování náhorního biotopu pomocí Google Earth

Koroptve jsou vlajkovým druhem protože potřebují dobré prostředí, takže ať má být obnovena populace koroptví anebo jejich prostředí, v první fázi je třeba zmapovat současný stav. První odkaz na této stránce je pro stažení mapovacích nástrojů, které jsou k dispozici v jazycích tohoto projektu. Budete také potřebovat mapu vašeho zájmového území. Druhý odkaz vede k instrukcím, jak zhotovovat zákresy, takže můžete vytvořit základní mapu prostředí ve vašem území. Stránka Revitalizace prostředí (viz Menu) vám dává spojení na způsoby úprav tohoto prostředí. V pozdější fázi můžete mapovat výsledné změny v prostředí a tím monitorovat úspěch vašeho úsilí a nastartovat proces adaptivního managementu.

Sledování

Spočítejte tyto koroptve! (© V Šegrt)
Spočítejte tyto koroptve! (© V Šegrt)

Založení projektu a jeho následující monitoring jsou důležité, ať se jedná o návrat koroptve polní anebo jiných druhů. V podstatě jde u živočichů i u rostlin o sledování:

1. Počtu jedinců, kteří se ve sledovaném území rozmnožují;

2. Každoročního sledování úspěchu jejich reprodukce.

Tato sledování zaznamenávají populační změny a ukazují, zda je rozmnožování dostatečné natolik, aby udrželo populaci na stejné výši, nebo dokonce poskytovalo přebytek kvyužití (lovu). Pokud se jedinci, kteří se chystají k rozmnožování dají rozeznat od těch, kteří se již rozmnožují (např. přirozenými rozdíly ve zbarvení nebo umělými značkami), lze také sledovat rychlost obnovy populace a přežití mezi jednotlivými ročními sezonami (např. mezi podzimem a jarem nebo mezi jedním a druhým létem). To vám řekne více o tom, jak se populace mění.

Pro koroptve je k dispozici množství monitorovacích metod, které odrážejí rozdílnosti ve struktuře zemědělského hospodaření, pozemkové držby, v prostředí, které je sledováno a také v tom, kdo monitoring provádí (např. vědci, myslivci, zemědělci). Tyto metody jsou popsány na národních stránkách, ke kterým vede odkaz umístěný dole.

Na webu

Tento jednoduchý mapovací nástroj je použitelný pro počítače Windows. Je jednoduše použitelný v 10 jazycích.

Potřebujete získat mapu vašeho zájmového území, buď s koordináty, nebo jako letecký snímek nebo digitální mapu, zobrazující všechny rohy, na které lze vztáhnout koordináty.

Popsáno je množství široce užívaných metod pro sledování Koroptve polní.

Kde je prostředí pro koroptve primárně orná půda (využívaná pro obiloviny nebo řepku olejnou, např.) a hospodářství jsou velká (>100 ha) a navazují jedno na druhé, sčítání se provádí ze čtyřkolového vozidla jedoucího přes pole na podzim a podél hranic polí na jaře za přítomnosti hospodáře.

Tam kde jsou menší pole a plodiny jsou různorodější bodové sčítání může být doplněno na jaře přehráváním ptačího volání.

Řada lidí, např. členů mysliveckých sdružení, prochází pole pěšky a plaší ptáky.

Území zarostlá vysokou vegetací nebo rašeliniště, nebo zemědělská půda, kde vysoké, stojící plodiny znemožňují užití dopravních prostředků, koroptve mohou být spočítány pěšky s pomocí psů.